top of page

Dette jobber vi med

FRI Trøndelag vil støtte alt arbeid som har som formål å forbedre skeives rettigheter og levevilkår.
I 2024 fokuserer vi på folkehelse, antidiskriminering og organisasjon.

Folkehelse

I 2024 vil FRI Trøndelag fortsette sitt arbeid for kjønnsfrihet og bedring i helse og levevilkår
for alle LHBTIS-personer. Vi skal i perioden:

 • Arbeide for et godt desentralisert helsetilbud for transpersoner i alle aldre i hele Trøndelag, med samarbeidspartnere som Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS) og Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi)-Midt.

 • Fortsette arbeidet for at flere kommuner, samt fylkeskommunen, i Trøndelag oppretter handlingsplaner på LHBTIS-feltet, med blant annet fokus på psykisk helse.

 • Være pådrivere overfor Trøndelag sine representanter på Stortinget i forbindelsemed en tredje kjønnskategori og transpersoners rettigheter.

 • Jobbe med økt bevissthet rundt helsetilbudet til intersex-personer parallelt med og separat fra transpersoner.

 • Bidra til at profesjonsutøvere i hele Trøndelag får tilbud om skolering om kjønns- og seksualitetsmangfold i regi av Rosa Kompetanse, Skeiv Kunnskap eller andre profesjonelle aktører med spisskompetanse på feltet.

 • Utvikle samarbeidet om forbedret helsetilbud med andre interesseorganisasjoner for skeive i Trøndelag.

 • Kartlegge behovet for pårørendegruppe etter terrorhandlingen i 2022.

Antidiskriminering 

FRI Trøndelag vil fortsette å arbeide antirasistisk og mot sammensatt diskriminering i samfunnet og i egen organisasjon. I 2024 skal vi:

 • Arbeide for diskrimineringsvern for alle seksuelle minoriteter som per i dag er utelatt fra antidiskrimeringslovgivningen, blant annet BDSM-utøvere, fetisjister, aseksuelle, og polyamorøse.

 • Gjennomføre lokal skolering om antirasisme innenfor vår organisasjon.

 • Bidra til større bevissthet om interseksjonalitet, eksempelvis det at homofobi, transfobi, funkofobi, rasisme og andre minoritetsstressfaktorer forsterker hverandre.

 • Være støttespiller for antirasistiske tiltak i hele fylket.

 • Være støttespiller for Garmeres og synliggjøre at vi jobber med skeives rettigheter i Saepmie.

 • Sette søkelys på diskriminerende regler for blodgivning for å få disse endret.

 • Være en støttespiller for organisasjoner som jobber for skeive med funksjonsvariasjoner.

 • Etterstrebe at arrangementer i regi av FRI Trøndelag og våre aktivitetsgrupper foregår på steder som er universelt utformet.

Organisasjon

FRI Trøndelag skal fortsette å legge til rette for de frivilliges arbeid gjennom gode oppfølgingsrutiner, god møtekultur og godt samarbeid med aktivitetsgrupper og eksterne samarbeidspartnere. Vi vil fortsette å søke midler fra lokale og sentrale myndigheter med mål om å utvide eksisterende stilling som organisatorisk rådgiver til en 100 % stilling.
I 2024 skal vi jobbe aktivt for å:

 • Bidra til aktivitetsøkning i gruppene, og støtte opp om nye grupper som ønsker å starte aktivitet.

 • Legge til rette for trygge, tilgjengelige, rusfrie møteplasser for skeive.

 • Arrangere aktivitetsgruppesamling i Trondheim.

 • Gjennomføre skolering av egen organisasjon.

 • Etterstrebe for økt synlighet av egen organisasjon i flere kanaler, for eksempel på sosiale medier.

bottom of page